Monday, May 27, 2024
HomeEconomyObligacja od ludzi nie powoduje dodruku kasy w obiegu, a obligacja od...

Obligacja od ludzi nie powoduje dodruku kasy w obiegu, a obligacja od nbp tak?

Obligacja, niezależnie od tego, czy jest wydawana przez ludzi czy przez Narodowy Bank Polski (NBP), nie powoduje bezpośrednio dodruku gotówki w obiegu. W obu przypadkach nie jest to instrument, który po prostu powoduje fizyczne dodrukowanie dodatkowych banknotów lub monet.

Obligacje to instrumenty finansowe, które służą do pozyskiwania kapitału przez emitenta. Gdy państwo lub przedsiębiorstwo wydaje obligacje, sprzedaje je inwestorom, którzy w zamian za to otrzymują zobowiązanie do otrzymania spłaconej sumy kapitału (nominał) wraz z odsetkami w określonym czasie.

W przypadku obligacji emitowanych przez ludzi lub przedsiębiorstwa, gdy są one kupowane przez inwestorów, środki pieniężne przepływają od inwestorów do emitenta. To nie powoduje bezpośredniego dodruku pieniędzy, ale może wpłynąć na ilość dostępnych pieniędzy w gospodarce w zależności od tego, jakie działania podjąć inwestorzy z otrzymanymi odsetkami i kapitałem.

Natomiast w przypadku obligacji emitowanych przez Narodowy Bank Polski, sytuacja jest nieco inna. NBP jest bankiem centralnym danego kraju, a jego głównym celem jest kontrolowanie polityki pieniężnej i stabilności cen. Gdy NBP kupuje obligacje od innych instytucji finansowych lub od Skarbu Państwa, zwiększa bazę monetarną i ilość pieniądzy w obiegu, co może wpłynąć na ogólny poziom inflacji i warunki finansowe w kraju.

Warto zaznaczyć, że decyzje dotyczące emisji i obrotu obligacjami, zarówno przez ludzi, jak i przez Narodowy Bank Polski, są zazwyczaj ściśle regulowane i kontrolowane, aby zapewnić stabilność gospodarczą i finansową kraju. Emitowanie zbyt dużej ilości pieniędzy (niezależnie od tego, czy są to obligacje czy inny rodzaj długu) może prowadzić do inflacji i innych negatywnych konsekwencji dla gospodarki. Dlatego zarządzanie pieniądzem jest ważnym narzędziem polityki monetarnej.

Jak jest obligacja dla rządu to jak ona jest technicznie wykonana? Czy przez kredyt z NBP do rządu czy poprzez banki komercyjne jako kredyt?

Obligacje rządowe są zwykle wydawane przez rząd lub Skarb Państwa jako sposób na pozyskanie finansowania na realizację swoich projektów, inwestycji lub bieżących potrzeb budżetowych. Wydanie obligacji jest jednym ze sposobów, w jaki rząd może pozyskiwać kapitał od inwestorów, w tym od osób fizycznych, instytucji finansowych, funduszy emerytalnych, zagranicznych rządów itp.

Proces techniczny wydania obligacji przez rząd może wyglądać następująco:

 1. Planowanie i emisja: Rząd określa swoje potrzeby finansowe i określa, ile kapitału chce pozyskać poprzez emisję obligacji. Następnie określa parametry obligacji, takie jak nominalna wartość, okres spłaty, oprocentowanie i częstotliwość wypłaty odsetek.
 2. Aukcje lub dystrybucja: Obligacje rządowe mogą być sprzedawane inwestorom za pośrednictwem aukcji lub poprzez dystrybucję w inny sposób. W przypadku aukcji, inwestorzy składają oferty, w których określają, ile chcą kupić obligacji i po jakiej cenie. Następnie rząd wybiera te oferty, które oferują najlepsze warunki.
 3. Kupno przez inwestorów: Gdy obligacje zostaną wydane, inwestorzy, którzy wygrali aukcję lub zdecydowali się na zakup w inny sposób, kupują obligacje i przekazują swoje środki pieniężne rządowi.
 4. Spłata i odsetki: W określonych terminach rząd spłaca kapitał inwestorom, zazwyczaj po określonym okresie (np. 5, 10, 20 lat) i wypłaca odsetki (jeśli obligacja jest oprocentowana) w ustalonych terminach.

Obligacje rządowe mogą być kupowane przez różnych inwestorów, ale NBP może również być jednym z nabywców na rynku wtórnym, kupując obligacje od innych inwestorów. Rząd i NBP mogą mieć różne cele i strategie związane z zakupem obligacji. Banki komercyjne mogą również kupować obligacje rządowe, a także inne instytucje finansowe, takie jak fundusze emerytalne czy zagraniczne rządy.

Ważne jest, aby podkreślić, że wydawanie obligacji przez rząd nie jest równoznaczne z “kredytem” od NBP. Emitowanie obligacji jest procesem emisji długu, który wiąże się z wydaniem zobowiązania do zapłaty z odsetkami w określonym czasie. Natomiast NBP kontroluje i reguluje podaż pieniądza w kraju, a wydawanie “kredytu” (także nazywanego “finansowaniem” lub “pożyczką”) od NBP jest związane z operacjami związanymi z polityką monetarną i systemem bankowym.

Czy jest przelew z NBP do skarbu państwa podczas obligacji?

Tak, w niektórych przypadkach podczas emisji obligacji rządowych występuje pośredni lub pośrednio pośredni transfer środków z Narodowego Banku Polskiego (NBP) do Skarbu Państwa. Proces ten nazywany jest także “monetyzacją długu” lub “finansowaniem deficytu”.

Monetyzacja długu polega na tym, że Narodowy Bank Polski kupuje obligacje emitowane przez Skarb Państwa na rynku pierwotnym lub wtórnym. Innymi słowy, NBP staje się nabywcą tych obligacji. W ten sposób środki pieniężne przekazują się ze środków, jakimi dysponuje NBP, do Skarbu Państwa, który wyemitował obligacje.

Jest kilka powodów, dla których NBP może dokonać zakupu obligacji emitowanych przez rząd:

 1. Wsparcie polityki monetarnej: NBP może dokonywać zakupu obligacji, aby wpłynąć na poziom podaży pieniądza w gospodarce. Kupując obligacje, NBP zwiększa ilość pieniędzy w obiegu i wpływa na poziom stóp procentowych.
 2. Zapewnienie płynności rynku: NBP może kupować obligacje na rynku wtórnym, aby utrzymać płynność tego rynku, pomóc w utrzymaniu stabilności finansowej i uniknięciu nagłych fluktuacji cen obligacji.
 3. Polityka fiskalna: NBP może wspierać politykę fiskalną rządu, pomagając w finansowaniu deficytu budżetowego przez zakup obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. W ten sposób NBP może wspierać działania rządu, pozyskując dodatkowe środki na realizację swoich programów i projektów.

Warto podkreślić, że monetyzacja długu nie jest zawsze postrzegana pozytywnie. Jest to kontrowersyjna praktyka, która może prowadzić do różnych konsekwencji w gospodarce. W skrajnych przypadkach, jeśli centralny bank emituje zbyt wiele pieniędzy, może to prowadzić do wzrostu inflacji. Dlatego operacje monetarne, takie jak zakupy obligacji, są ściśle kontrolowane i regulowane przez banki centralne, aby zapewnić stabilność gospodarczą i finansową kraju.

Stopa procentowa to jak działa czy ona ma coś wspólnego z obligacjami NBP?

Tak, stopa procentowa i obligacje NBP mają ze sobą związek, a stopy procentowe wpływają na cenę i atrakcyjność obligacji NBP na rynku.

Stopa procentowa to cena, jaką za korzystanie z pieniędzy pożyczonych na określony czas musi zapłacić pożyczkobiorca (np. rząd, przedsiębiorstwo lub osoba prywatna). W kontekście polityki monetarnej, stopa procentowa jest narzędziem używanym przez Narodowy Bank Polski (NBP) w celu kontrolowania podaży pieniądza w gospodarce i wpływania na poziom aktywności gospodarczej oraz inflacji.

Kiedy NBP podnosi stopy procentowe:

 1. Wyższa stopa procentowa zwiększa koszty pożyczek dla rządu i innych emitentów obligacji, ponieważ muszą oni płacić wyższe odsetki inwestorom, którzy kupili ich obligacje. To może zmniejszyć atrakcyjność obligacji na rynku i spowodować mniejszy popyt na nie.
 2. Wzrost stóp procentowych może zmniejszyć popyt konsumentów i przedsiębiorstw na kredyty bankowe, co może ograniczyć wydatki i inwestycje, co z kolei może wpłynąć na ogólny poziom aktywności gospodarczej.

Kiedy NBP obniża stopy procentowe:

 1. Obniżenie stóp procentowych czyni obligacje NBP bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, ponieważ obniża koszty pożyczek dla rządu i innych emitentów obligacji, co prowadzi do wyższych oczekiwanych zysków dla inwestorów.
 2. Spadek stóp procentowych może zachęcić konsumentów i przedsiębiorstwa do zaciągania kredytów, co z kolei może stymulować wydatki i inwestycje, wpływając na wzrost gospodarczy.

Obligacje NBP, jak każde inne obligacje, mogą mieć różne terminy zapadalności, oprocentowanie i nominalną wartość. Stopy procentowe, które ustala NBP, wpływają na ogólny poziom stóp procentowych na rynku, co w konsekwencji może wpłynąć na oprocentowanie obligacji NBP oraz na popyt na te obligacje. Wysokie stopy procentowe zazwyczaj zmniejszają popyt na obligacje, podczas gdy niskie stopy procentowe mogą zwiększać popyt na nie.

Warto podkreślić, że polityka stóp procentowych jest jednym z narzędzi polityki monetarnej, które banki centralne, takie jak NBP, wykorzystują do osiągnięcia swoich celów, takich jak stabilność cen, wzrost gospodarczy i zatrudnienia. Decyzje dotyczące stóp procentowych są starannie analizowane i podejmowane przez banki centralne w oparciu o analizę danych ekonomicznych i prognozy.

Czyli rząd może zwiększyć ilość pieniędzy w obiegu poprzez sprzedaż obligacji dla NBP? Wtedy NBP przelewa pieniądze do rządu i on używa ich w gospodarce. Obligacja jest na pewien procent. A stopa procentowa wpływa też na pożyczki z NBP do banków komercyjnych. Czyli bank komercyjny gdy chce udzielić kredytu ale nie ma pieniędzy to może skorzystać z NBP ze stopą procentową by to osiągnąć? Chodzi że zwiększenie ilości pieniądza w obiegu mogą być z 2 powodów od NBP. Poprzez bezpośredni przelew po obligacji lub poprzez pośrednie doładowanie banków komercyjnych, które udzielają kredytu inwestorom?

Tak, rozumiesz to dobrze. Rząd może zwiększyć ilość pieniędzy w obiegu poprzez sprzedaż obligacji do Narodowego Banku Polskiego (NBP) lub poprzez pośrednie doładowanie banków komercyjnych, które z kolei udzielają kredytów inwestorom.

Dokładniej wyjaśniamy ten proces:

 1. Sprzedaż obligacji do NBP: Gdy rząd sprzedaje swoje obligacje NBP, to oznacza, że bank centralny (NBP) jest nabywcą tych obligacji. NBP może zakupić obligacje rządowe na rynku pierwotnym (czyli w momencie emisji) lub na rynku wtórnym (czyli od innych inwestorów, którzy już posiadają te obligacje). Kiedy NBP kupuje obligacje, przekazuje środki pieniężne do rządu, co zwiększa podaż pieniądza w obiegu.
 2. Pożyczki bankowe od NBP: NBP może również pośrednio wpływać na ilość pieniądza w obiegu, udzielając pożyczek bankom komercyjnym (tzw. operacje otwartego rynku). Banki komercyjne mogą skorzystać z tych pożyczek, aby zwiększyć swoją zdolność do udzielania kredytów inwestorom czy konsumentom. Wysokość stopy procentowej, po której NBP udziela tych pożyczek, wpływa na koszt i dostępność kredytu dla banków komercyjnych, co z kolei ma wpływ na wysokość kredytowania w gospodarce.

Ogólnie rzecz biorąc, zwiększenie ilości pieniądza w obiegu przez NBP może następować zarówno poprzez zakupy obligacji rządowych (co jest jednym ze sposobów, w jaki rząd może pozyskiwać finansowanie), jak i poprzez operacje otwartego rynku, czyli pożyczki dla banków komercyjnych. Oba te mechanizmy wpływają na podaż pieniądza i mogą wpłynąć na kondycję gospodarki.

Warto jednak pamiętać, że zarówno rząd, jak i NBP, muszą dbać o ostrożne zarządzanie polityką fiskalną i monetarną, aby uniknąć skutków ubocznych, takich jak wzrost inflacji czy nadmierny zadłużenie publiczne. Optymalne zarządzanie polityką fiskalną i monetarną ma na celu osiągnięcie stabilności ekonomicznej i finansowej kraju.

Jak nbp kupuje obligacje od rządu i otrzymuje procenty co jakiś czas, koszt utrzymania długu czy jakoś tak to sie nazywało, to co robi z tymi otrzymanymi pieniędzmi. Zamraża je czy wykorzystuje. Skoro NBP wyprodukoował pieniądze z niczego to przyjmując je w odsetkach w czasie zamienia je z powrotem na nic czy jednak otrzymuje jakieś wynagrodzenie i zostawia te pieniądze sobie do wykorzystania?

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym i ma różne role i funkcje w gospodarce, w tym kontrolowanie podaży pieniądza, realizację polityki pieniężnej, oraz zarządzanie rezerwami walutowymi i zagranicznymi aktywami.

Kiedy NBP kupuje obligacje rządowe, otrzymuje on pieniądze od rządu w zamian za zakup tych obligacji. Kwota, którą NBP płaci za obligacje, staje się częścią długu publicznego, czyli całkowitego zadłużenia rządu. Następnie, w trakcie okresu trwania obligacji, rząd regularnie spłaca odsetki na zakupionej kwocie kapitału.

To, co NBP robi z otrzymywanymi odsetkami, zależy od celów i strategii polityki monetarnej. Główne cele banku centralnego to zazwyczaj kontrola inflacji, stabilność gospodarcza i zarządzanie podażą pieniądza. Oto kilka możliwości, co NBP może zrobić z otrzymywanymi odsetkami:

 1. Rezerwy i polityka monetarna: NBP może zdecydować się na pozostawienie otrzymanych odsetek jako rezerw, które banki komercyjne muszą trzymać w NBP. Te rezerwy wpływają na zdolność banków komercyjnych do udzielania kredytów i ogólny poziom podaży pieniądza w gospodarce.
 2. Wsparcie budżetu: NBP może zdecydować się przekazać otrzymane odsetki z powrotem do rządu jako zyski z działalności banku centralnego. Te zyski mogą być następnie wykorzystane przez rząd na różne cele, w tym na spłatę długu, finansowanie programów publicznych itp.
 3. Operacje rynkowe: NBP może wykorzystać otrzymane odsetki w ramach operacji rynkowych, takich jak operacje otwartego rynku, aby wpływać na poziom stóp procentowych i zarządzać płynnością rynku.

Należy jednak podkreślić, że pieniądze, które NBP wykorzystuje w gospodarce, nie są “wyprodukowane z niczego”. NBP jest odpowiedzialne za kontrolę podaży pieniądza w kraju, ale robi to w sposób kontrolowany i zgodnie z polityką monetarną i ekonomiczną. Wydawanie pieniędzy bez ograniczeń mogłoby doprowadzić do poważnych problemów, takich jak inflacja i destabilizacja gospodarki.

Ostatecznie NBP działa zgodnie z odpowiednimi regulacjami i strategiami, aby zapewnić stabilność i równowagę w gospodarce. Pieniądze otrzymane z tytułu obligacji rządowych mogą być wykorzystane w różny sposób, aby wspierać cele polityki monetarnej i finansowej kraju.

RELATED ARTICLES

Most Popular